A FESZTIVÁLERDŐ
#OHMYDEERFESTIVAL

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató a www.ohmydeer.hu oldalon megadott személyes adatok kezeléséről

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. Nagyra értékeljük belénk vetett bizalmát, és elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt. Ez a dokumentum azt írja le, hogyan használjuk az Ön személyes adatait, valamint azt is megmutatja, Ön hogyan léphet kapcsolatba velünk, ha kérdése van személyes adataival kapcsolatban.

 1. A kezelt személyes adatok köre

A www.ohmydeer.hu oldalon (továbbiakban: Honlap) meghirdetett regisztrációban a regisztráló látogató, (továbbiakban: Felhasználó vagy ügyfél) – a regisztrációs folyamat részeként – az alábbi személyes adatait adja át kezelésre a Deer Fesztivál Kft. (1051 Budapest, Sas utca 16. 1.em továbbiakban: Deer Fesztivál) részére (az adatszolgáltatás önkéntes):

 • név, e-mail cím, telefonszám

A Felhasználó a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez a weboldal megnyitásával adja hozzájárulását.

 1. Az adatkezelés célja és időtartama, adattovábbítás

Deer Fesztivál a Honlapot látogatók személyes adatait kizárólag a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás; a panaszok kezelése, továbbá marketing és értékesítési célból történő megkeresésé céljából kezeli. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok adatkezeléshez való hozzájárulása a weboldal megnyitása alapján megadottnak tekintendő.

A hirdetésmegjelenítés és/vagy tartalomszolgáltatás keretében Deer Fesztivál a Felhasználó által a Szolgáltatás igénybevétele során megadott, hozzáférhetővé tett adatokat (beleértve a cookie-k által észlelt felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatokat, naplózási adatokat), konverziós eseményeket felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Honlapon célzott tartalmat és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

Az adatkezelés megszűnésére okot adhat a regisztráció Felhasználó vagy Deer Fesztivál általi törlése, egyebekben az adatbázis a Honlap megszűnését követően haladéktalanul megsemmisítésre kerül.

Amennyiben a Felhasználó a weboldalra lép, hozzájárulását fejezi ki, hogy Deer Fesztivál a jegyvásárlás során és a Cookiek által tárolt adatok alapján a  Szolgáltatáshoz kapcsolódó, reklámot is tartalmazó hírlevél küldés e-mailen és/vagy marketing tevékenységéhez, kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik továbbítása), piackutatás és tájékoztatás céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. sms, mms, e-mail), illetve postai úton kezeli és használja fel. Deer Fesztivál a személyes adatokat hírlevél küldése vagy a fenti marketing célból addig kezeli, amíg a Felhasználó az ehhez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

Az adatok nyilvántartása és a kapcsolódó adminisztráció, illetve a Felhasználókkal történő kapcsolattartás, hírlevél küldés technikai lebonyolítása során a szerződés teljesítése érdekében a Deer Fesztivál Kft. és Essence Marketing Kft. (1051 Budapes, Sas utca 16, 1. Emelet), mint adatfeldolgozó működik közre.

A közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresések kapcsán a szerződés teljesítése érdekében a Deer Fesztivál Kft. lát el adatfeldolgozási tevékenységet, melynek keretében a Deer Fesztivál, Essence marketing Kft tevékenységéhez kapcsolódó, közvetlen üzletszerzés, piackutatás és tájékoztatás céljára készült anyagait perszonalizálja és telefonon, vagy egyéb hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail), illetve postai úton eljuttatja. A marketing célú megkeresést követően a személyes adatokat tartalmazó elektronikus fájlokat az adatfeldolgozók haladéktalanul törlik, illetve megsemmisítik.

III. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Felhasználó az oldal megynyitásával elfogad.

A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 1. Az ügyfél jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Az Önt megillető jogok a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban a következők:

 1. Tájékoztatás
 2. Hozzáférés
 3. Helyesbítés
 4. Törlés
 5. Korlátozás
 6. Adathordozhatóság

Tájékoztatás - Rendelkezésre bocsátandó információk

Ha az Önre vonatkozó személyes adatokat Öntől gyűjtik, akkor a Szolgáltató a személyes adatok megszerzésének időpontjában az Ön rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

 1. a) az adatkezelőnek a kiléte és elérhetőségei;
 2. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
 3. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. d) a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 5. e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya.
 7. g) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 8. h) az Ön jogairól, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 9. i) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 10. j) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 11. k) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

Az érintett hozzáférési joga 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltatójogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a kizárólag a hírlevél küldéséhez és/vagy a marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az adatkezelő a Honlap plusz funkcióinak eléréséhez kapcsolódó adminisztrációhoz szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzéshez illetve marketing célú megkeresés küldéséhez.

 1. Adatbiztonság

Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi arra az adatfeldolgozóit, hogy ők is tegyenek eleget az adatbiztonsági követelményeknek.

Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Ön a fenti érintetti jogokat a következőképpen gyakorolhatja:

 • az Essence Marketing kft postai címén (1051 Budapest, Sas utca 16, 1. Emelet)
 • az Essence Marketing elektronikus címén (
 • az Essence Marketing telefonos ügyfélszolgálatán 06 70 630 20 65
 • a Szolgáltató székhelyén (1051 Budapest, Sas utca 16, 1. Emelet)

Az Adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulások visszavonása: 

Az Adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulásait a Felhasználó bármikor a Essence Marketing kft. postai címére vagy az Essence Marketing Kft elektronikus címeken keresztül visszavonhatja, azok módosítását kérheti.

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával az alábbiakhoz fordulhat:

 • Az Essence Marketing Kft adatvédelmi tisztviselőjéhez a
  • Essence Marketing kft elektronikus címen VAGY
 • a Essence Marketing kft postai címén (1051 Budapest, Sas utca 16, 1. Emelet)
  • VAGY
 • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH, 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., 1525 Budapest Pf. 75.) VAGY
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530  Budapest, Pf.: 5.).

 

A Felhasználó személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak Szolgáltató általi megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (birosag.hu), illetve kártérítést követelhet.

Jelen adatkezelési tájékoztatóra az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.